Ajuntament d'Alcoi ::Directori comercial de la Comunitat Valenciana
Xarxa Afic

Categories

Ajudes a persones i pimes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans, per a l'exercici 2022 (CMIART)
 

Objecte

Sol·licitar les ajudes a persones i pimes artesanes per a donar suport a la modernització i la millora de l'equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans.
 

Beneficiaris

Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes, incloses les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, que exercisquen o vagen a exercir en la Comunitat Valenciana alguna de les següents activitats comercials:

- Segons CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

- Segons IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:

. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

. Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA), degudament actualitzat i expedit per la Generalitat Valenciana, o d'un document equivalent emés per una Administració Pública que acredite la seua condició d'artesana.

Accions susceptibles de suport

La inversió aprovada en equipament per a l'exercici i desenvolupament dels oficis artesans no pot ser inferior a 2.000 euros. L'ajuda podrà arribar fins al 75 % de la inversió amb un límit de 30.000 euros per establiment o taller al qual estiga vinculat l'activitat, en un termini de 3 anys.

Termini de presentació

Des del 23 de juny fins al 8 de juliol de 2022, els dos inclusivament.

Ací podeu veure les bases completes i la documentació